REGULAMIN BARAŃSKI ART SPACE

z dnia 23.08.2022 R.

 

§1 Postanowienia ogólne

1. Szkoła taneczno-artystyczna pod nazwą Barański Art. Space (dalej „BAS”,) prowadzona
przez firmę Centrum Przyszłości Sp. z o.o., NIP 5272950936, KRS 0000885443,
reprezentowana przez Tomasza Barańskiego prowadzi działalność pod marką Barański
Art Space pod adresem ul. Juliana Konstantego Ordona 2a, 01-248 Warszawa.
2. Regulamin wchodzi w życie dnia 22.08.2022 r.
3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach realizowanych przez BAS jest akceptacja
wszystkich punktów Regulaminu. Za zgodę z regulaminem uważa się fakt zapisu
na zajęcia z oferty BAS. Zgoda może być wyrażona przez Uczestnika pełnoletniego
bądź rodzica/opiekuna prawnego w przypadku osób niepełnoletnich poprzez zapis
małoletniego na zajęcia z oferty BAS.
4. Po zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji zostanie zawarta umowa
cywilnoprawna pomiędzy Centrum Przyszłości Sp. z o.o. a Uczestnikiem regulująca
wzajemnie zobowiązania Stron. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie,
stosowane będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§2 Organizacja zajęć, zapisy na zajęcia i rezygnacja z zajęć

1. Barański Art Space prowadzi kursy regularne w okresie odpowiadającym rokowi
szkolnemu, a lista dat świątecznych wyłączonych z organizacji zajęć dostępna
jest w recepcji oraz w panelu grupy w systemie Active Now.
2. BAS zastrzega sobie prawo decydowania o liczbie Uczestników przyjętych na zajęcia.
Decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatą.
3. Uczestnik dokonuje zapisu na zajęcia za pośrednictwem poniższych kanałów:
▪ poprzez stronę internetową www.baranskiartspace.pl
▪ w recepcji szkoły
▪ telefonicznie pod numerem +48 500-112-114
▪ na adres mailowy kontakt@baranskiartspace.pl
▪ w panelu Uczestnika za pośrednictwem systemu Active Now po uprzednim
otrzymaniu linku aktywującego dostęp od BAS
4. BAS zastrzega sobie prawo rozwiązania kursu w przypadkach uzasadnionych.
5. BAS określa poziom zaawansowania i trudności każdego kursu, informacja jest dostępna
w ofercie szkoły i publikowana na stronie internetowej www.baranskiartspace.pl
6. Uczestnik zajęć bądź rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do każdorazowego
zgłaszania nieobecności w panelu klienta za pośrednictwem systemu Active Now.
7. Uczestnik zajęć ma prawo odbioru do 3 nieobecności w roku semestrze w postaci
uczestnictwa w innych zajęciach z oferty BAS oznaczonych poziomem „open” w ofercie
zajęć, po uprzednim zgłoszeniu nieobecności za pośrednictwem systemu Active Now;
Zgłoszenie nieobecności musi być odnotowane w terminie nie krótszym niż 24h przed
zajęciami, na których Uczestnik się nie pojawi za pośrednictwem panelu Uczestnika w
systemie. Czas na odrobienie zajęć wynosi do 14 dni kalendarzowych, a fakt odrabiania
Uczestnik musi odnotować w systemie Active Now. W przypadku braku odpowiedniej
grupy o poziomie open dla danej kategorii wiekowej, wskazanie grup odpowiednich
do odrabiania wykona recepcja na wniosek Uczestnika.
8. BAS ma prawo do organizacji zastępstwa lub w wyjątkowych sytuacjach do odwołania
zajęć, przy czym zobowiązuje się do organizacji odrabiania odwołanej lekcji.
Każdorazowo zobowiązuje się do poinformowania Uczestników zajęć o tym fakcie
niezwłocznie po wystąpieniu takiej konieczności.

 

§3 Płatności

1. Barański Art Space publikuje aktualny cennik na stronie internetowej
www.baranskiartspace.pl
2. BAS zastrzega sobie prawo zmiany cennika i bezzwłocznego poinformowania o tym
Uczestników. Nowy cennik może wejść w życie w terminie nie krótszym niż 30 dni od
daty jego publikacji.
3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest uiszczenie jednorazowej i bezzwrotnej opłaty
członkowskiej zgodnie z cennikiem.
4. BAS oferuje FREE PASS który upoważnia do korzystania z oferty zajęć w formie
nielimitowanej w danym miesiącu kalendarzowym zgodnie z cennikiem.
5. Płatność za zajęcia musi być uiszczona przez ich rozpoczęciem.
6. BAS dopuszcza następujące metody płatności:
• przelewem na konto Centrum Przyszłości Sp. z o.o.
81116022020000000537017633 w tytule przelewu wpisując imię i nazwisko
Uczestnika oraz symbol grupy, do której uczęszcza oraz miesiąc, za który
dokonywana jest opłata
• gotówką lub kartą płatniczą w recepcji szkoły
• za pośrednictwem TPAY w panelu Uczestnika w systemie Active Now
7. W celu prawidłowego korzystania ze strony i innych oferowanych przez Barański Art
Space usług w zakresie płatności online konieczne jest spełnienie następujących
warunków technicznych:
• posiadanie dostępu do sieci Internet;
• posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej korzystanie z panelu
rezerwacji;
• posiadanie aktywnego konta e-mail.
8. BAS nie gwarantuje niezakłóconego i wolnego od błędów dostępu do strony.
W szczególności dostęp do strony może zostać ograniczony w związku z konieczności
przeprowadzenia jej napraw, konserwacji oraz nowych rozwiązań.
9. Zakazuje się Uczestnikowi lub prawnemu opiekunowi dostarczania treści o charakterze
bezprawnym, w szczególności:
▪ naruszających dobre imię osób trzecich;
▪ naruszających tajemnicę przedsiębiorstwa osób trzecich;
▪ naruszających praw własności intelektualnej osób trzecich;
▪ stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji;
▪ namawiających do jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem.
10. BAS wystawia automatycznie faktury za płatności dokonane online za pośrednictwem
systemu Active Now na dane przekazane w profilu Uczestnika.
11. Uczestnik, który chce otrzymać fakturę za płatność kartą płatniczą lub gotówkową
zobowiązany jest do poinformowania pracownika recepcji o tym fakcie bezpośrednio
przed dokonaniem wpłaty.
12. Barański Art Space zastrzega sobie prawo nie wpuszczania na zajęcia Uczestnika bez
aktywnego karnetu na zajęcia.
13. Zakup jednorazowego wejścia na zajęcia nie gwarantuje miejsca w grupie.
Pierwszeństwo posiadają osoby z aktywnym karnetem.

 

§4 Bezpieczeństwo

1. Barański Art Space nie ubezpiecza Uczestników zajęć od następstw nieszczęśliwych
wypadków. Rekomendacją BAS jest zakup ubezpieczenia indywidualnie przez
Uczestnika.
2. Uczestnicy zajęć akceptują fakt, że w organizacji zajęć taneczno-artystycznych
wykorzystywana jest muzyka a poziom jej głośności może wpływać na aparat słuchu.
Jednocześnie BAS dochowuje wszelkiej staranności, aby poziom nagłośnienia nie
przekraczał norm.
3. Uczestnicy zajęć zobowiązują się do każdorazowej zmiany obuwia na czyste i
dostosowane do aktywności fizycznej przed wejściem na salę.
4. Uczestnik zajęć bądź rodzic/opiekun prawny oświadcza, że stan zdrowia Uczestnika
pozwala na udział w zajęciach ruchowych.
5. Korzystnie ze sprzętów niezgodnie z przeznaczeniem lub niedostosowanie się do
poleceń Instruktora wyłącza odpowiedzialność BAS za ewentualne kontuzje bądź
uszczerbek na zdrowiu Uczestnikach w wyniku niewłaściwego uczestnictwa w
zajęciach.
6. BAS nie ponosi odpowiedzialności za mienie Uczestników zajęć i osób przebywających
na terenie szkoły, w szczególności w szafkach udostępnionych w szatni. Rekomendacją
BAS jest zabieranie cennych rzeczy ze sobą na zajęcia.
7. Na terenie BAS obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, wyrobów tytoniowych i
substancji psychoaktywnych.
8. Na terenie sal tanecznych obowiązuje zakaz spożywania pokarmów podczas zajęć z
oferty BAS (zapis nie dotyczy działalności eventowej).
9. Uczestnicy zajęć oraz osoby przebywające na terenie siedziby BAS zobowiązują się do
przestrzegania zasad bezpieczeństwa (w tym BHP i PPoż.).
10. Na terenie siedziby BAS znajduje się monitoring.
11. Za zgubienie lub uszkodzenie kluczyka do szafki w szatni Uczestnik uiszcza opłatę w
wysokości 35 zł.

 

§5 Wykorzystanie wizerunku

1. Barański Art Space zastrzega sobie prawo do rejestrowania i bezpłatnego wykorzystania
wizerunku Uczestników na potrzeby promocji miejsca.
2. Zgoda Uczestnika na wykorzystanie wizerunku nie jest ograniczona w czasie.

 

§6 Lekcje indywidualne

1. Uczestnicy mogą dokonywać zakupu lekcji indywidualnych zgodnie z cennikiem BAS.
2. Uczestnik uzgadnia z Instruktorem termin lekcji, zaś rezerwacji sali na lekcję
indywidualną dokonuje Instruktor w recepcji BAS.
3. BAS dopuszcza możliwość ustalania indywidualnego cennika lekcji indywidualnych
w przypadku zakupu lekcji w większej liczbie niż 5 zajęć.
4. BAS zastrzega możliwość odwołania rezerwacji sali na lekcję indywidualną
w terminie do 48 godzin przez zaplanowanymi zajęciami.

 

§7 Reklamacje, rezygnacja z zajęć i zwroty

1. Uczestnik ma prawo do składania reklamacji zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu
Cywilnego.
2. Reklamacje należy składać siedzibie BAS pisemnie lub osobiście, telefonicznie lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@baranskiartspace.pl
3. BAS rozpatrzy reklamację i zawiadomi Uczestnika o sposobie jej załatwienia nie później
niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację BAS przekaże
na papierze lub innym trwałym nośniku.
4. BAS nie udziela gwarancji na zajęcia w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
5. Rezygnacja z zajęć może nastąpić w formie pisemnej lub drogą e-mailową na adres
kontakt@baranskiartspace.pl
6. W przypadku rezygnacji z kursu z powodów zdrowotnych, BAS dokona zwrotu środków
nadpłaconych na zajęcia niewykorzystane w danym miesiącu (zajęcia już zrealizowane
zostaną odliczone od kwoty zapłaconej w przeliczeniu: stawka za pojedynczą lekcję bez
pakietu x liczba zrealizowanych zajęć). Uczestnik zobowiązany jest do złożenia
odpowiedniego wniosku na wzorze dostępnym w recepcji i poświadczenia odpowiednią
dokumentacją powodów zdrowotnych. Czas rozpatrzenia wniosku wynosi 14 dni od
daty jego złożenia w recepcji lub na adres kontakt@baranskiartspace.pl
7. Zwroty wykonywane są na podstawie zasadnego wniosku złożonego przez Uczestnika
oraz dostarczonego przez niego paragonu fiskalnego lub faktury VAT.
8. Zwroty dokonywane są przelewem na wskazany numer konta przez Uczestnika w
terminie do 30 dni od daty złożenia uzasadnionego wniosku przez Uczestnika.

 

§8 Polityka prywatności

1. Uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych na
użytek Barański Art Space zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych osobowych) (dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1), zwanego „RODO”
oraz na otrzymywanie od Centrum Przyszłości Sp. z o.o., NIP 5272950936, KRS
0000885443, reprezentowana przez Tomasza Barańskiego, informacji handlowych
drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z
późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. BAS jako Administrator przetwarza następujące dane Uczestników zajęć:
▪ Imię i nazwisko
▪ adres e-mail
▪ telefon
▪ adres zamieszkania i kod pocztowy
▪ wiek Uczestnika
▪ aktywność Uczestnika w korzystaniu z oferty BAS
3. W przypadku, gdy Uczestnikiem usługi są osoby małoletnie, BAS przetwarza dane
rodziców/opiekunów prawnych w ten sposób jak Uczestników zajęć.
4. Uczestnik ma prawo do zmiany danych osobowych zgłaszając ten fakt pracownikowi
recepcji BAS lub na adres kontakt@baranskiartspace.pl.
5. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych i usunięcia
jego danych, przy czym BAS zastrzega, że może zachować częściowo dane osobowe
w zakresie niezbędnym dla tworzenia kopii zapasowych, statystyk sprzedaży czy na
potrzeby relacji z organami prawa.
6. BAS przetwarza dane Uczestników w celu:
▪ Promocji oferty BAS i sprzedaży usług
▪ W charakterze informacyjnym i marketingowym w postaci newsletter’a
▪ Organizacji zajęć, realizacji oferty i rozliczeń z Uczestnikami
7. BAS jako Administrator może udostępniać dane osobowe Uczestników innym
podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa.
8. BAS udostępnia dane Uczestników podmiotom działającym na jego rzecz w oparciu
o powierzenie przetwarzania danych. Lista podmiotów udostępniania jest na prośbę
Uczestnika w recepcji BAS. BAS nie przekazuje danych osobowych innym podmiotom
niż określone powyżej. Korzystanie przez BAS z technologii oferowanych przez
uprawnione podmioty w zakresie przetwarzania danych jest zgodne z prawem.
9. Okres przechowywania danych, będzie zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

WROĆ DO STRONY

KONTAKT